Koło 1

Historia i działalność Koła Miejskiego PTTK nr 1 w Cieszynie

 Polskie Towarzystwo Turystyczne „BESKID”, późniejsze Polskie Towarzystwo Tatrzańskie,

nie przewidywało początkowo zakładania kół przy poszczególnych jednostkach terenowych.

Potrzeba taka powstała – dość samorzutnie – już w latach dwudziestych minionego stulecia.

Spowodowana została nie tylko zwiększającym się zainteresowaniem turystyką, lecz również

warunkami terenowymi, jak odległość skupisk turystycznych od macierzystych jednostek

oraz trudnościami komunikacyjnymi we wzajemnych kontaktach.
Starając się opanować i poprawić  istniejący stan rzeczy powstało przy cieszyńskim Oddziale PTT kilka kół, a mianowicie jako pierwsze koło w Bielsku w 1925roku

( przekształcone następnie w 1930r. w samodzielny Oddział PTT ), następne zaś w roku 1927

w Dziedzicach i Goleszowie oraz w 1930r w Skoczowie.

     Na skutek zniszczenia przez hitlerowskiego okupanta bogatego archiwum i dorobku cieszyńskiego Oddziału PTT nie ma wiedzy o dalszych losach kół w Dziedzicach i Goleszowie.

     Po II wojnie światowej Zarząd Oddziału PTT w Cieszynie wznowił działalność turystyczną  w 1945r. urządzając swoją siedzibę w opuszczonym baraku przy ul. Limanowskiego 20. 

Działalność swą reaktywowało również Koło PTT w Skoczowie w 1948 roku.

 Zarząd Oddziału PTT w Cieszynie zrzeszał członków pobierając od nich składki, co

pozostało bez zmian również po połączeniu PTT z PTK i powstaniu w r.1950 organizacji

pod nazwą PTTK.

 Te przemiany organizacyjne, a także sytuacja społeczno-polityczna lat pięćdziesiątych ub.

wieku , zmieniły całkowicie charakter turystyki. Nowa konstytucja zapewniała wszystkim –

a nawet  zobowiązywała –  do wypoczynku w naturze. Stąd wziął się pęd do tzw. masowej

turystyki oraz organizowanie gigantycznych masowych rajdów i imprez ogólnopolskich

z udziałem wielotysięcznych tłumów.

W tym właśnie czasie organizowano dla świata pracy modne wyjazdy w plener tzw. popularnymi pociągami. W Cieszynie tego typu wyjazdy organizował też PBP „ORBIS” m.in. do Zakopanego. Specjalnie zamówiony skład PKP , około 8-10 wagonów, wiózł to towarzystwo do Zakopanego, gdzie na miejscu przy każdym wagonie oczekiwali przewodnicy, wiodąc potem to bractwo – czy ktoś chciał czy tez nie – po Zakopanym i pobliskich dolinkach, często z obowiązkowym wyjazdem na Kasprowy Wierch bądź Gubałówkę.

Tym samym pociągiem wracało to zmaltretowane towarzystwo do Cieszyna poprawiając sobie nastrój obficie serwowanymi płynami rozweselającymi.

      Stale zwiększająca się ilość członków PTTK , przy ograniczonych możliwościach organizacyjnych, spowodowała konieczność utworzenia komórki pomocniczej, którą było Koło Miejskie PTTK , powołane do życia w 1955r.Do tego czasu członków skupiał Oddział zajmując się bezpośrednio jego administracją i inkasowaniem składek członkowskich. Zajmowali się tym wówczas  Jan Rudzki i  Helena Rusnok (Kaleta), żona pierwszego powojennego prezesa cieszyńskiego Oddziału- Karola Kalety.

 Ówczesna działalność była całkowicie społeczna.  Poza statutowymi składkami Oddział nie miał innych dochodów ani też nie otrzymywał żadnych dotacji na swoją działalność.

Wcześniej – poza aktywnie działającym Kołem w Skoczowie – powstały koła zakładowe przy: „CELMIE” (1953r.), Cieszyńskiej Fabryce Narzędzi (1953r.), Cieszyńskiej Fabryce Farb i Lakierów ( 1953r ), Cieszyńskiej Fabryce Zamków Błyskawicznych (1954r.) oraz PSS „SPOŁEM” (1955r.).                                                

 Koło Miejskie w Cieszynie , w rejestrach Oddziału , otrzymało nr 1 i nadal prowadzone jest pod  tym nr rejestracyjnym.

 Głównym zadaniem Koła Miejskiego w Cieszynie jest zrzeszanie członków PTTK .

Z dostępnych dokumentów można określić  tematykę działalności Koła jako :

         organizowanie wycieczek górskich letnich i narciarskich w Beskidy ( po obu stronach

      granicy), Gorce i Tatry,

         prowadzenie prelekcji o tematyce górskiej i krajoznawczej połączone z wyświetlaniem

kolorowych przeźroczy,

         prowadzenie w latach 1970-1984r ogólnodostępnej wypożyczalni sprzętu

turystycznego, której gospodarzami byli  Augustyn Kocoń i Zbigniew Pawlik,

         utrzymywanie od roku 1988 stałych kontaktów turystycznych z organizacją TJ Slavoj

w Czeskim Cieszynie, później z  Polskim Towarzystwem Turystyczno-Sportowym „Beskid Śląski” również w Czeskim Cieszynie,

         pomoc przy budowie schronu turystycznego PTTK na Kamiennym w Wiśle od 1989r

w formie bezpośredniej pracy społecznej członków Koła  oraz wsparcie finansowe w postaci darowizn na rzecz schronu na cele konserwacyjne i remontowe,

         systematyczne spotkania 1-majowe  członków Koła na Kamiennym od 1998r,

a następnie spotkania ogólnodostępne sympatyków turystyki od 2001r. Od tego roku

uczestniczą też w tych spotkaniach członkowie PTTS ”Beskid Śląski” w Republice Czeskiej.

Ilość uczestników wiosennych spotkań na Kamiennym wynosiła od 12 osób początkowo do ponad 200 w 2009r,

         zorganizowanie na Kamiennym w sierpniu 2002r spotkania z seniorami i działaczami  Koła i Oddziału; w spotkaniu wzięło udział 58 osób. 

Na podstawie dostępnej dokumentacji można ustalić, że liczba członków Koła podlegała wahaniom w poszczególnych okresach.

 I tak w 1968r wynosiła 190 osób, osiągając w latach 1984 – 1988 ilość od 364 do 376 osób, by następnie zmniejszyć się w roku 1990 do 198 osób i dalej obniżyć się w r. 1994 do 97 członków. Od 1997r liczba członków Koła utrzymywała się na poziomie ponad 100.

Stan aktualny na dzień 31.12.2008r to 128 członków Koła.

 Kolejni prezesi Koła Miejskiego  :

 1/ Adam Kantor  w latach od 1955 do 1973,

2/ Andrzej Georg w latach od 1974 do 1977,

3/ Teresa Szewczyk w latach od 1978 do 2000,

4/ Jan Konieczny od 2001 do nadal.

 

Działacze Koła udzielający się w różnych okresach ( poza w/w prezesami) , to

w szczególności: Helena Rusnok(Kaleta), Jan Rudzki, Zbigniew Sobel, Włodzimierz Kubicki, Janusz Szupina, Anna i Alojzy Szupinowie, Ludwik Kohutek, Józef  Szotek i Zygmunt Szotek, Augustyn Kocoń , Zbigniew Pawlik, Danuta Raciszewska, Ryszard Mazur, Anna Walkiewicz (Dziedzic),Ludwik Kuczera, Helena Wieczorkiewicz, Barbara Kozerska, Jerzy Wrzesiński, Maria Czyż, Andrzej Konieczny, Edward Zawadzki, Andrzej Kowol.

Koło Miejskie nie korzystało z żadnych dotacji i pokrywa wszystkie swoje wydatki wyłącznie ze składek członkowskich.

 

Opracowali :

Alojzy Szupina

Barbara Kozerska

Jan Konieczny                 

==================

 Aktualny skład Zarządu:

Prezes –  Jan Konieczny

Wiceprezes – Bolesław Wukelicz

Sekretarz – Czesław Wajner

Skarbnik – Barbara Kozerska

Członek – Stanisław Pawlik

Komisja Rewizyjna :

Prezes – Maria Czyż

Wiceprezes – Stanisław Buława

Sekretarz – Magdalena Wajner